Promocje
Horseshoe Sweatjacket
Horseshoe Sweatjacket
185,00 zł 65,00 zł
Wersje językowe
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Black Carrot

 

I. Definicje

 1. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;

 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru zakupionego w Sklepie internetowym;

 3. Dostawca - przedsiębiorstwo zajmujące się przewozem przesyłek; 

 4. Formularz Rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego, za pomocą którego Klient podając swoje dane osobowe może utworzyć Konto Klienta, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów w Sklepie internetowym;

 5. Hasło – ciąg znaków zaproponowanych przez Klienta umożliwiający mu korzystanie z Konta Klienta z wyłączeniem innych podmiotów;

 6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie;

 7. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 8. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu składanych w Sklepie internetowym zamówień;

 9. Płatność przed wysyłką – płatność dokonywana przez Klienta przed wysłaniem zakupionego Towaru do Klienta;

 10. Płatność za pobraniem – płatność dokonywana przez Klienta za zakupiony Towar w chwili odbioru Towaru przez Klienta od Dostawcy. Ta forma płatności akceptowana jest tylko w przypadku wysyłki Towaru na terenie Polski;

 11. Rachunek bankowy – rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Bank: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000025237), numer rachunku: 73 1140 2004 0000 3102 7506 6847;

 12. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Black Carrot określający w szczególności zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.blackcarrot.eu, zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży Towarów, dostarczania zamówionego Towaru Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towaru i kosztów wysyłki, prawa do odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji;

 13. Rejestracja- czynności, jakie należy dokonać w sposób określony w Regulaminie w celu utworzenia Konta Klienta, które umożliwi Klientowi korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego;

 14. Siedziba Sprzedawcy – adres Sprzedawcy: ulica Zemborzycka 16a, 20-450 Lublin, Polska;

 15. Sklep internetowy - prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy dostępny pod adresem www.blackcarrot.eu, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary;

 16. Sprzedawca – Anna Podkowa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Black Carrot Anna Podkowa z siedzibą w Lublinie (20-450) przy ul. Zemborzycka 16a, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, posiadająca NIP 9462578382, REGON 364591039, konto bankowe : Bank: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000025237), Numer rachunku: 73 1140 2004 0000 3102 7506 6847, e-mail info@blackcarrot.eu , nr telefonu +48 720 870 755;

 17. Towar – odzież lub inny produkt będący rzeczą ruchomą wyprodukowaną lub dostarczoną przez Sprzedawcę, prezentowany w Sklepie internetowym, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży;

 18. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

 19. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru/Towarów prezentowanych w Sklepie internetowy, zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

 20. Wada (Towaru) - wada fizyczna lub prawna Towaru.

   

  II. Postanowienia ogólne.

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Annę Podkowa, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Black Carrot Anna Podkowa z siedzibą w Lublinie (20-450) przy ul. Zemborzycka 16a, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP 9462578382.

 2. Regulamin określa zasady zawierania Umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny Sklepu internetowego, działającego pod adresem: www.blackcarrot.eu. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego wielokrotne pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 3. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą Działu Obsługi Klienta: e-mail: info@blackcarrot.eu , telefonicznie pod numerem telefonu: +48 720 870 755 lub listownie na adres Siedziby Sprzedawcy. Dział Obsługi Klienta czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 18:00. Koszt połączenia ponosi Klient i jest on zgody z taryfą dostawcy usług (operatora), z którego korzysta Klient.

 4. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem za pomocą e-maila i/albo telefonicznie pod numerem telefonu podanym w czasie składania zamówienia lub Rejestracji ( w zależności od tego które dane poda Klient), ewentualnie na pomocą listu poleconego wysłanego na adres dostawy Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca podkreśla, że nie będzie proponował Klientowi zawarcia umowy przez telefon.

 5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 6. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu internetowego są własnością Sprzedawcy i korzystanie z nich może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Sprzedawcy.

 7. Korzystanie ze Sklepu internetowego, jak również z usługi prowadzenia Konta Klienta, jest możliwe pod warunkiem:

  a. spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza). Strona Internetowa Sklepu internetowego dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu (jest responsywna);

          b. posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze;

          c. posiadania przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet.

 1. Mając na uwadze, że sieć Internet ma charakter sieci publicznej i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, Sprzedawca informuje, iż Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują zagrożenia polegające na pozyskaniu i modyfikowaniu danych Klientów przez osoby nieuprawnione. W szczególności Sprzedawca zaleca, aby Klienci stosowali zarówno programy antywirusowe, jak i programy chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu Hasła. Sprzedawca nie upoważnia podmiotu trzeciego do kontaktowania się w jego imieniu z Klientem w celu udostępnienia mu Hasła. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer). 

 1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów z Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, jak również wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej lub Konta Klienta w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

   

 III. Rejestracja.

  1. Założenie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga bezpłatnej Rejestracji.

  2. W celu dokonania bezpłatnej Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu internetowego i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy wybierając w tym celu odpowiednią funkcję znajdującą się w formularzu rejestracyjnym.

  3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient samodzielnie ustala indywidualne Hasło.

  4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

  5. Po wypełnieniu i przesłaniu do Sprzedawcy formularza rejestracyjnego Klient otrzyma niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. W celu zakończenia procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest kliknąć na link przesłany przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Z chwilą kliknięcia na przesłany link zawarta zostaje pomiędzy Klientem a Sprzedawcą bezpłatna umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

    

IV. Składanie zamówień.

 1. Klienci mają możliwość składania zamówień Sklepie internetowym niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.

 2. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu internetowego stanowią zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Tym samym informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 , art. 661 kodeksu cywilnego.

 3. Klient składa zamówienie za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu internetowego, wybierając Towar/Towary, którym/i jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór opcji „do koszyka” widniejącej obok danego Towaru prezentowanego na Stronie Internetowej Sklepu internetowego. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wybraniu sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie internetowej Sklepu Internetowego przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany(e) Towar(y) i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży (o ile takie występują).

 4. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oznacza złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży zamawianych Towarów.

 5. W chwili złożenia zamówienia przez Klienta ( i przed dokonaniem przez Klienta płatności), Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Informacja o potwierdzeniu złożenia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 6. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta i/albo pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

 7. Zamówienia można składać drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

   

V. Płatności.

 1. Wszystkie podane w Sklepie Internetowym ceny są cenami brutto, tj. są cenami ostatecznymi, które zawierają wszelkie podatki i są wyrażone wedle wyboru Klienta w złotych polskich lub w euro.

 2. Ceny za Towar nie zawierają w sobie kosztów Dostawy, ani innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, a o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 1. przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy. W tym przypadku Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po uznaniu Rachunku bankowego Sprzedawcy. Rachunek bankowy Sprzedawcy zostanie również podany w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia.

 2. przelew bankowy realizowany przez zewnętrzny system płatności PayPal obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349). W tym przypadku Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta.

 3. przelew bankowy realizowany przez zewnętrzny system płatności Płatności Shoper obsługiwany przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie. W tym przypadku Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Płatności Shoper o dokonaniu płatności przez Klienta.

 4. kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic oraz Maestro obsługiwaną przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie. W tym przypadku Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji od Blue Media S.A. (spółka obsługująca płatności kartą kredytową realizowana za pośrednictwem systemu płatności Płatności Shoper) o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności.

 5. gotówką, osobie działającej w imieniu Dostawcy, któremu Sprzedawca powierzył dostarczenie zamówionego Towaru (płatność za pobraniem). Ta forma płatności akceptowana jest tylko w przypadku wysyłki Towaru na terenie Polski. W tym przypadku Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. 

 1. W przypadku wyboru przez Klienta jednej z metod płatności, o której mowa w punkcie V pkt. 3 a)-d) (dalej „płatność przed wysyłką”), Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu internetowego o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży. W przypadku nie otrzymania płatności przez Sprzedawcę w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i poinformuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawierać będzie również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego, które zapisane będzie na Trwałym nośniku;

 2. Na życzenie Klienta, Sprzedawca, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy fakturę obejmującą dostarczane Towary. Sprzedawca informuje, iż sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.113 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług.

   

VI. Realizacja zamówień i koszty wysyłki oraz sposoby doręczenia Towaru.

  1. Zamówienia realizowane są zarówno na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również na terenie całego świata.

  2. Termin, w których zostanie zrealizowane zamówienie jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz sposobu Dostawy.

  3. W przypadku wyboru opcji "płatność przed wysyłką" Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia w terminie wskazanym na Stronie Internetowej liczonym w Dniach roboczych od dnia:

   1. uznania Rachunku bankowego Sprzedawcy płatnością za zamówiony Towar, w przypadku wyboru płatności, o której mowa w V pkt. 3 a),

   2. otrzymania przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta, w przypadku wyboru płatności, o której mowa w V pkt. 3 b),

   3. otrzymania przez Sprzedawcę informacji z systemu Płatności Shoper o dokonaniu płatności przez Klienta, w przypadku wyboru płatności, o której mowa w V pkt. 3 c),

   4. otrzymania przez Sprzedawcę informacji od Blue Media S.A. o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności, w przypadku wyboru płatności, o której mowa w V pkt. 3 d), 

 1. W przypadku wyboru opcji „płatność za pobraniem” Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia w terminie wskazanym na Stronie Internetowej liczonym w Dniach roboczych od chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

 2. Koszt Dostawy Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. Koszt Dostawy Towaru zależny jest od wyboru sposobu przesyłki oraz miejsca doręczenia.

 3. Całkowite koszty i przewidywane terminy dostawy znajdują się w tabeli cen, która znajduje się tutaj.

 4. Towar dostarczany jest na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 6. Klient proszony jest o zbadanie doręczonej przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient proszony jest o spisanie właściwego protokołu wraz z pracownikiem Dostawcy.

 7. Nie ma możliwości osobistego odbioru Towaru w Siedzibie Sprzedawcy.

 8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

   

VII. Rękojmia za Wady. Reklamacje.

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru Konsumentowi bez wad fizycznych i prawnych (Wady). Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Jeżeli Towar ma Wadę, Konsument może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od Wad albo Wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od Wad lub usunięcia Wad. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia Wady żądać wymiany Towaru na wolny od Wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia Wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od Wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej Wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;

  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od Wad albo usunięcia Wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć Wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.  

 1. Koszty wymiany lub naprawy wadliwego Towaru ponosi Sprzedawca.

 2. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta na piśmie na adres Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli Wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie Wady lub wymianę Towaru na wolny od Wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu Wady Towaru. Jeżeli Konsument żądał wymiany Towaru na wolny od Wad lub usunięcia Wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia Wady.

 4. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Formularze”. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Konsument nie musi korzystać, ani się nim kierować.

 5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy. Koszty dostarczenia wadliwego Towaru pokrywa Sprzedawca.

 6. Towar powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Sprzedawca nie odpowiada za wady powstałe podczas transportu wynikające z niewłaściwego zapakowania towaru do wysyłki.

 7. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem, że produkt użytkowany był zgodnie z jego przeznaczeniem.

 8. Ze względu na różne charakterystyki wyświetlania obrazu przez monitory komputerowe oraz procesy związane z cyfrową obróbką fotografii pokazane zdjęcia mogą nieco różnić się od rzeczywistych produktów. Fakt różnic między kolorem widzianym na ekranie, a rzeczywistym kolorem wyrobu nie może stanowić podstawy reklamacji.

 9. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 10. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@blackcarrot.eu lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 720 870 755. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 11. W stosunkach między przedsiębiorcami rękojmia jest wyłączona.

   

VIII. Uprawnienia do odstąpienia od umowy dla Konsumentów.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9 i 11 niniejszego punktu. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, nie jest to jednak obowiązkowe.

 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy .

 5. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to może być wysłane w szczególności:

 1. pocztą na adres Sprzedawcy, tj. Black Carrot Anna Podkowa ul. Zemborzycka 16a, 20-450 Lublin, Polska,

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@blackcarrot.eu. W tym przypadku Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zostanie przesłane na trwałym nośniku na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w punkcie 9 i 11 niniejszego punktu, z tym że Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy , tj. Black Carrot Anna Podkowa ul. Zemborzycka 16a, 20-450 Lublin, Polska.

11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

12.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

IX. Usługi nieodpłatne.

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów nieodpłatną usługę prowadzenia Konta Klienta.

 2. Usługa prowadzenia Konta Klienta świadczona jest dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i dostępna jest po dokonaniu Rejestracji.

 3. Usługa prowadzenia Konta Klienta polega na udostępnieniu Klientowi panelu w Sklepie internetowym, umożliwiającym śledzenie stanu realizacji zamówienia, przeglądanie historii zamówień już zrealizowanych, modyfikację danych podanych podczas procesu Rejestracji.

 4. Klient w każdym czasie może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia swojego Konta Klienta. Żądanie usunięcia Konta Klienta powinno być zgłoszone na adres email Sprzedawcy. Konto Klienta zostanie usunięte w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania.

   

X. Informacja dotycząca pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, Kupujący i Sprzedający będą dążyli do polubownego załatwienia sprawy.

 2. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, którymi są przykładowo:

  1. Mediacje. Mediacja to procedura, w której strony umowy rozstrzygają nieporozumienie przy udziale mediatora. Mediator pośredniczy w negocjacjach między stronami, pomagając im wybrać wspólne, wzajemnie akceptowane rozwiązanie. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są przez Prezesów właściwych sądów okręgowych.

  2. Rzecznik praw konsumenta. W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać m.in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. W celu ustalenia danych teleadresowych do rzecznika, należy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php.

 3. Sprzedawca informuje, iż powyższa informacja nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Klienta z sądowych lub pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ani podmiotów prowadzących takie postępowania. Wskazane w postanowieniach powyżej wyliczenie sposobów bądź podmiotów ma charakter przykładowy i niewyczerpujący, nie ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień Klienta.

   

XI. Ochrona danych osobowych.

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy:

  1. w ramach Rejestracji,

  2. w ramach składania zamówienia jednorazowego ,

  3. w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną,

  4. w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie.

 2. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych osobowych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, jak również uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji.

 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania, jak również może żądać usunięcia swoich danych osobowych z prowadzonego przez Sprzedawcę zbioru danych, w przypadku usunięcia Konta Klienta.

 5. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa lub wykorzystaniem przez osobę nieuprawnioną.

 7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy, jak również firmom, które obsługują systemy płatności ( punkt V Regulaminu), za pomocą których realizowane są płatności w Sklepie internetowym, a z których skorzysta Klient.

   

XII. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży).

 1. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (usługę prowadzenia Konta Klienta) za dwu tygodniowym okresem wypowiedzenia, jeżeli Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym, jak również wykorzystuje Konto Klienta w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

W tym przypadku Klient zachowuje wszystkie prawa nabyte przez Klienta przed rozwiązaniem ww. umowy.

 1. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (usługę prowadzenia Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca zachowuje wszystkie prawa nabyte przez Sprzedawcę przed rozwiązaniem ww. umowy.

 2. Klient, który dokonał Rejestracji, a który chce rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, może wysłać oświadczenie woli w tym przedmiocie przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

 3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta oświadczenia woli w tym przedmiocie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

   

XIII. Postanowienia końcowe.

  1. Umowa Sprzedaży, jak również umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta mogą być zawarte tylko w języku polskim.

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami XII Regulaminu.  

  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 roku.


 

 


Regulamin do pobrania: klik

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl